Smlouva k rekonstrukci objektu Sokolovny

Zobrazit smlouvu

Pokud se chcete spolu s námi zajímat o více podrobností k této přestavbě, ozvěte se nám.

5 thoughts on “Smlouva k rekonstrukci objektu Sokolovny

 1. Dobrý den,
  budu rád za informace o dění kolem objektu Sokolovny,
  máte-li na tohle (i jiná témata) z okolí setkání, rád se jich účastním.
  V Sokole Motol jsem basketbalově vyrůstal a stále v tomto klubu působím.
  s pozdravem
  Pavel Podlipný

 2. Dobrý den,
  k dispozici je i celková zadávací dokumentace k této zakázce na:
  https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=178763
  Pro upřesnění je možné uvést i text z technické zprávy, který upřesňuje účel a cíl rekonstrukce/přestavby sokolovny.
  S pozdravem J. Polák

  Z dokumentace cituji:
  B.2 Celkový popis stavby
  Denní stacionář
  Řešený objekt se nachází v zastavěném území městské části Praha – Motol. Pozemek je ohraničen ulicemi V Úvalu a Kudrnova. Vstup do areálu je zajištěn z ulice U Hrušky.
  Objekt sokolovny byl postaven před začátkem II. světové války a uveden do užívání v roce 1946. Původně byla postavena pouze tělocvična spolu s venkovním cvičištěm, na které byl v 80.letech 20.stol. položen živičný povrch. V průběhu let byly k tělocvičně postupně přistavovány další objekty (kotelna a šatny s hygienickým zázemím). V současnosti je sporadicky využívána tělocvična ke sportovním účelům místních spolků, ostatní části sokolovny jsou pronajímány. Objekt je však neudržován a chátrá. Rovněž venkovní areál je v zanedbaném stavu.
  Vzhledem k atraktivitě území a pozemku, kde se objekt nachází a vzhledem k absenci příjemného místa k setkávání místních obyvatel, je vhodné areál opravit a zpřístupnit veřejnosti.
  Objekt je situován při severní hraně pozemku p.č. 322/1 a byl postaven ve skalnatém terénním zářezu. Hmota objektu působí díky postupnému dostavování a různému výškovému členění chaoticky. To vše ještě umocňují různě velká a nahodile umístěná okna.
  Projektová dokumentace řeší přestavbu objektu sokolovny na denní stacionář pro seniory a zároveň úpravu venkovních prostor, které zahrnují vybudování venkovního sportoviště a dětského hřiště.
  Prostory denního stacionáře nabídnou svým návštěvníkům příjemné prostředí s celodenním programem (přesná provozní doba stacionáře ještě není známa, záleží na provozovateli, ale pravděpodobně bude od 8:00 – 21:00 hod).
  Dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro denní pobyt uživatelů s každodenním návratem domů, denní stacionář obsahuje tyto základní činnosti:
   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
   poskytnutí stravy
   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   sociálně terapeutické činnosti
   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
   sociálně terapeutické činnosti
   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  Těmto činnostem je přizpůsobeno architektonické stavebně technické řešení dle stavebního zákona č.183/2006Sb., a souvisejících prováděcích vyhlášek č.286/2009SB., č.501/2006Sb. a č.503/2006Sb.,
  Denní stacionář svou činností zamezí sociálnímu vyloučení seniorů ze společnosti a pomůže udržet, popř. zlepšit fyzické a psychické schopnosti návštěvníků.
  Součástí celodenního programu v navrhovaném denním stacionáři budou:
   různé vzdělávací programy
   kondiční cvičení
   trénování paměti
   pracovní činnosti
   besedy s hosty
   poslech hudby, zpěv
   taneční terapie
   mezigenerační se
  Sportovně relaxační areál
  Návrh venkovních sadových úprav řeší sportovně relaxační areál, který bude určen primárně pro udržení tělesné kondice seniorů a dětí a k jejich společnému setkávání. Základní kompozice vychází především z tvaru a měřítka řešeného území a z návaznosti na dispoziční řešení navržené přestavby stávajícího objektu. Záměrem je vybudování ploch pro sport, relaxaci a aktivity, které budou sdílet senioři se svými dětmi, vnoučaty nebo známými.
  Senioři a ostatní návštěvníci mohou využít široké spektrum aktivit, např. „malou kopanou“, pétanque, cvičící zařízení fitness pro seniory částečně oddělené zelení nebo dětské hřiště. Zvolený typ sportovišť a sportovních zařízení svým měřítkem a provedením vhodně doplňuje okolní zeleň v parkové úpravě. Rozmístění jednotlivých sportovišť je voleno s ohledem na přiměřené využití pozemku a umožňuje variabilitu využití jednotlivých zařízení. Tato sportoviště jsou doplněna prvky mobiliáře, jako jsou lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, atd. Na vnitřní kavárnu navazuje u západní fasády venkovní sezení částečně kryté pergolou.

 3. JEN aby tim NEbyly „utopené“ NADdimenzované náklady k postupnému NEkonečnému NAVYŠOVÁNÍ, pročež parazitárním P Ř I K R Á D Á N Í zůčastněnými !!! Nápodobně to tu UŽ bylo érou lumpa Jančíka s komplexem SOCIÁLNĚOBČANSKÉ o p r a v d o v é VYBAVENOSTI pro c e l k e m R O Z S Á H L O U lokalitu – desetiletí tu n e m á m e ANI to NEJzákladnější = DOSTATEČNÝ sortiment POTRAVIN (již X krát požadovanou P R O D E J N U – viz. JISTĚ m i n i m á l n ě mé ústní interventní + e-mail NÁVRHY (jakož i souseda J. Štancla a. j.) za prvního“vletu“ p. Ing. Vejmelky v příslušném odboru OÚ Prahy 5 z tehdejších „V.v.“***Nikoliv PŘEDRAŽENÉ s PŘElepy dat expirit v ušmudlaných „POSTKOČÁRKÁRNÁCH“ ??? V ý m l u v y o „záplavové zóně“ či neZÁJMU prodejců N E J S O U relevantní, ale JEN k r y t í VYSOKÉHO pronájemného (osobně ZNÁM ev. adepta) či N E s p o l u Ú Č A S T I vaší, když je TADY hafo NE mobilních lidí v sídlišti !!!

 4. Při návštěvě stavby mě stavbyvedoucí vše podrobně vysvětlil a sdělil ,že v úterý je na stavbě kontrolní den .
  Po dohodě s panem Pašmíkem se pokusím o účast jako host. Výsledek oznámím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *